top of page

TiLIA bestaat uit academici werkzaam aan het departement Filosofie van Tilburg University. Filosofie is het zetten van vraagtekens bij vanzelfsprekendheden om tot een dieper inzicht te komen in de aard van de mens en de samenleving. Wij doen dat op zo'n manier dat ons denken relevant is voor het oplossen van lastige problemen en het vinden van nieuwe wegen in een steeds complexer wordende samenleving. 

Over ons

'Tilia' is de Latijnse naam voor lindeboom. De lindeboom was van oudsher in veel dorpen en steden het ontmoetingspunt waaronder de inwoners gewichtige zaken met elkaar bespraken om belangrijke beslissingen te nemen. Wij zien het belang in van ontmoeting en kennisuitwisseling, en willen een ontmoetingspunt zijn voor onze hedendaagse samenleving. 

Wij willen bijdragen aan een samenleving (op welke schaal dan ook) die een wereld nastreeft met minder fysiek en psychisch leed, met minder ontwrichtende problemen en met meer welzijn. Wij doen dat door op een vruchtbare manier ons filosofisch denken te vertalen voor iedereen die inziet dat beter denken en beter doen samenvallen.

Wij weten dat beter denken en beter doen samenvallen. Echt moreel handelen maakt de wereld echt minder slecht. Elk welwillend wederzijds informeren biedt meer kansen op zo'n betere wereld. Door met anderen ideeën uit te wisselen over kennis, kunde, en moreel karakter, wordt het steeds waarschijnlijker dat mensen tot bloei komen.

Onze naam

Onze missie

Onze visie

Onze sprekers en hun vakgebieden

bottom of page